Jak zamieszkać?

·

Prośbę o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie składa osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania.

· Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w ciągu dwóch tygodni jest zobowiązany przeprowadzić wywiad środowiskowy.
· Decyzję o wydaniu skierowania i odpłatności za pobyt w placówce wydaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania.
· W przypadku odmowy wydania skierowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
· Po wydaniu przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej decyzji o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej w Wirowie, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim wydaje decyzję o umieszczeniu.
· O terminie przybycia do placówki powiadamia Dyrektor Domu.

W przypadku jakichkolwiek pytań, pomocą służą Państwu pracownicy socjalni Domu pod nr tel. 25 7811066