Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wirowie

 

§ 1

Dom Pomocy Społecznej, zwany dalej Domem, działa na podstawie:

1)        Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.),

2)        Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.),

3)        Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),

4)        Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (teks jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.),

5)        Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).

6)      Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 250).

7)       Statutu Domu Pomocy Społecznej w Wirowie.

§ 2

Dom Pomocy Społecznej w Wirowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Sokołowskiego, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 3

Merytoryczną współpracę z Domem w imieniu Starosty utrzymuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim.

§ 4

Dom jest jednostką stacjonarną, zapewniającą całodobową opiekę mieszkańcom. Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

§ 5

1.      Celem Domu jest zaspokajanie potrzeb osobowych, zdrowotnych i bytowych mieszkańców w sposób i w stopniu umożliwiającym im godne życie m.in. przez zapewnienie tym osobom:

1)      miejsca zamieszkania wyposażonego w meble, niezbędne sprzęty, pościel, bieliznę pościelową oraz środki ochrony osobistej,

2)      odzieży, bielizny osobistej, i obuwia dla tych, którzy z własnych środków pozyskać ich nie mogą,

3)      wyżywienia, w tym dietetycznego, zgodnego ze wskazaniami lekarza w ramach obowiązującej stawki żywieniowej,

4)      opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, włącznie z karmieniem, myciem, kąpaniem i ubieraniem osób, które same nie mogą wykonać tych czynności,

5)      terapii zajęciowej i pracy,

6)      dostępu do kultury, oświaty dla dorosłych oraz rekreacji,

7)      godnego traktowania,

8)      korzystania odpłatnie z dodatkowych zajęć, spokoju i bezpieczeństwa na terenie Domu oraz opieki w czasie zorganizowanych zajęć poza Domem,

9)      prania i naprawiania bielizny osobistej i odzieży.

2.      Dom świadczy usługi opiekuńcze dla osób w nim nie zamieszkujących, tj.:

1)      opiekę nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie przez część doby,

2)      zapewnienie posiłków w czasie pobytu w Domu,

3)      udział w zajęciach terapii zajęciowej i kółkach zainteresowań,

4)      usługi rehabilitacyjne,

5)      zapewnienie wypoczynku.

§ 6

1.      W organizowaniu życia mieszkańców uwzględnia się m.in. następujące zasady:

1)      posiadania własnych przedmiotów i miejsca ich przechowywania,

2)      umożliwienia korzystania z własnego ubrania,

3)      zapewnienia własnej przestrzeni życiowej do indywidualnego zagospodarowania,

4)      spożywania posiłków zbliżonych do domowych,

5)      umożliwienia mieszkańcom udziału w czynnościach związanych z ich codziennym życiem,

6)      aktywnego trybu życia poprzez branie czynnego udziału w terapii zajęciowej, pracy zorganizowanej i rekreacji,

7)      zmiany miejsca pobytu w ciągu dnia w związku z uczestnictwem w różnych formach aktywności,

8)      podmiotowego traktowania mieszkańców i partnerstwa ze strony personelu,

9)      przełamywania izolacji i monotonii życia w Domu, zwłaszcza przez podtrzymywanie więzi rodzinnych, ułatwianie nawiązywania przyjaźni z osobami spoza Domu oraz rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

2.      Terapia zajęciowa, praca, zajęcia rekreacyjne oraz inne imprezy, organizowane przez Dom dla mieszkańców, muszą być dokumentowane.

3.      Dom zapewnia możliwość złożenia do depozytu przedmiotów wartościowych oraz założenia książeczek oszczędnościowych. W przypadku osób mających trudności z samodzielnym dysponowaniem pieniędzmi, Dom we współpracy z rodzinami lub prawnymi opiekunami tych osób pomaga im w dokonywaniu zakupów.

§ 7

1.      Mieszkaniec Domu ma m.in. prawo do:

1)      korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom,

2)      uzyskiwania stosownej pomocy w zaspakajaniu swoich potrzeb,

3)      uzyskania stosownej pomocy w zapewnieniu sobie ochrony prawnej w przypadku wystąpienia ograniczenia dbania o swoje interesy,

4)      współdecydowania w sprawach, dotyczących jego osoby,

5)      godnego traktowania,

6)      zgłaszania skarg i wniosków do Rady Mieszkańców i do Dyrektora Domu,

7)      uzyskiwania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom,

8)      uzyskiwania wyjaśnień w sprawach przepisów regulujących zasady współżycia mieszkańców,

9)      przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych oraz do świadczeń z ich strony pielęgnacji i opieki,

10)  przebywania poza Domem, po uprzednim zawiadomieniu Dyrektora Domu o takim zamiarze, a w szczególnych przypadkach po uzyskaniu zgody lekarza lub sądu opiekuńczego,

11)  usprawiedliwionej nieobecności w Domu, która może trwać do 60 dni w roku – ze względu na dobro mieszkańca i po uprzednim porozumieniu z Dyrektorem Domu, okres ten może być przedłużony,

12)  nie ponoszenia opłaty w okresie nieobecności w Domu w okresie nieobecności nie przekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym.

2.      Obowiązkiem mieszkańca Domu jest:

1)      dbanie, w miarę swoich możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w swoich rzeczach i wokół siebie,

2)      przestrzeganie norm i zasad współżycia, w tym zapoznanie się i stosowanie do regulaminu obowiązującego w Domu,

3)      przyczynianie się do stwarzania dobrej atmosfery w Domu oraz prawidłowego jego funkcjonowania,

4)      współdziałanie w miarę możliwości z personelem w zaspokajaniu swoich potrzeb podstawowych,

5)      dbanie o mienie Domu,

6)      ponoszenie opłat za pobyt w Domu,

7)      przestrzeganie Regulaminu Domu oraz innych zarządzeń porządkowych.

3.      Dyrektor Domu zobowiązany jest w szczególności do:

1)      tworzenia warunków do realizacji zadań Domu określonych w § 5 i § 6,

2)      kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkańców,

3)      zagwarantowania mieszkańcom przestrzegania ich praw osobistych,

4)      otoczenia mieszkańców szczególną troską w początkowym okresie pobytu, aby ich adaptacja do życia w nowych warunkach przebiegała możliwie łagodnie,

5)      zapoznania mieszkańca z jego uprawnieniami i obowiązkami oraz Regulaminem Domu,

6)      poinformowania mieszkańca o możliwości i potrzebie złożenia do depozytu rzeczy wartościowych oraz prowadzenia rejestru depozytów,

7)      uzyskania od osób, u których nowo przybyły mieszkaniec ostatnio przebywał, wszelkich informacji, dotyczących potrzeb, zachowań i nawyków oraz wiadomości o innych ważnych okolicznościach, związanych z jego osobą,

8)      dopilnowania, aby mieszkańcy, którzy ukończyli 18 lat, mieli wyrobione dowody osobiste, a wszyscy chorzy mieszkańcy ustalony stopień niepełnosprawności,

9)      utrzymywania korespondencyjnego i osobistego kontaktu z rodzinami mieszkańców Domu, a w przypadku braku rodziny z innymi osobami, interesującymi się mieszkańcem – kontakt ten powinien polegać na bieżącym informowaniu o ważnych faktach, dotyczących zmian w stanie zdrowia, skierowaniu do szpitala lub sanatorium, zamiaru przeniesienia do innego domu itp.,

10)  dbania o wyznaczenie przed sądem opiekuńczym opiekuna prawnego dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych,

11)  utrzymywania stałego kontaktu z sądem opiekuńczym oraz opiekunami prawnymi mieszkańców częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych,

12)  zapewnienie warunków do godnego umierania i sprawienia zmarłemu mieszkańcowi pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego i miejscowymi zwyczajami.

§ 8

1.      Domem kieruje Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, który jest odpowiedzialny za jego funkcjonowanie, przy pomocy Zastępcy Dyrektora.

2.      W skład Domu wchodzą następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:

1)      Dział Finansowy, którym kieruje Główny Księgowy – 3 etaty,

2)      Dział Administracyjno-Gospodarczy, którym kieruje Zastępca Dyrektora – 13 etatów,

3)      Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny, którym kieruje Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego – ilość etatów określana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. Ust. z 2012 roku, poz. 964),

4)      Stanowisko pracy ds. kadr i administracji – 1 etat,

5)      Pracownik socjalny – 2 etaty,

6)      Dietetyk – 1 etat.

7)      Kapelan – ½ etatu.

3.      Szczegółową organizację Domu określa Schemat Organizacyjny Domu, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 9

1.      Zadania i zakres działania poszczególnych działów i samodzielnych stanowisk w Domu:

1)      Dział Finansowy:

a)      obsługa kasowa Domu,

b)      naliczanie i księgowanie wynagrodzeń pracowników,

c)      naliczanie, potrącanie z wynagrodzenia oraz odprowadzanie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych,

d)      sporządzanie miesięcznych raportów do ZUS,

e)      obsługa finansowo-księgowa jednostki,

f)       obsługa finansowo-księgowa inwentarza, środków trwałych, wyposażenia oraz zapasów magazynowych,

g)      obsługa finansowo-księgowa funduszy celowych, środków specjalnych, depozytów i kont inwestycyjnych,

h)      prowadzenie rozliczeń z innymi jednostkami, terminowe płacenie zobowiązań i ściąganie należności,

i)        opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości.

 

2)      Dział Administracyjno-Gospodarczy:

a)      organizowanie i administrowanie funkcjonowania Domu, prawidłowa eksploatacja nieruchomości, urządzeń energetycznych, chłodniczych, techniczno-gospodarczych, środków transportu, urządzeń pralni, kuchni, kotłowni, centralnego ogrzewania, oczyszczania ścieków i urządzeń wodno-kanalizacyjnych,

b)      zapewnianie sprawności wszystkich urządzeń, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Domu,

c)      zapewnianie zaopatrzenia Domu w artykuły żywnościowe, materiały, przedmioty, środki do utrzymania czystości, opał, narzędzia i inne niezbędne do prowadzenia Domu,

d)      prowadzenie właściwej gospodarki magazynowej,

e)      organizowanie i przeprowadzanie niezbędnych remontów i napraw budynków,

f)       organizowanie i przeprowadzanie przetargów publicznych, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

g)      zapewnianie właściwego funkcjonowania kuchni, pralni i kotłowni,

h)      odpowiadanie za gospodarkę mieszkaniową,

i)        nadzór nad majątkiem Domu i jego ewidencją,

j)        naliczanie należności mieszkaniowych, telekomunikacyjnych i za wykonane usługi,

k)      prowadzenie niezbędnej dokumentacji i sprawozdawczości z prowadzonej działalności.

 

3)      Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny:

a)      zapewnienie całodobowej opieki nad mieszkańcami,

b)      zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych i higienicznych mieszkańców,

c)      zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i roztoczenie nad nimi troskliwej opieki,

d)      prowadzenie terapii zajęciowej, zapewnienie mieszkańcom właściwego spędzania wolnego czasu,

e)      prowadzenie rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii mieszkańców,

f)       zapewnienie właściwej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz pielęgnacyjnej nad mieszkańcami włącznie z karmieniem, myciem, kąpaniem i ubieraniem, jeżeli zachodzi taka konieczność,

g)      utrzymywanie czystości i higieny w pomieszczeniach oddziału,

h)      wyposażenie pomieszczeń w niezbędne meble, sprzęty, pościel i bieliznę pościelową,

i)        zapewnienie mieszkańcom czystej i schludnej odzieży, bielizny osobistej, obuwia i środków higieny osobistej,

j)        prowadzenie zakładowej apteki i podawanie leków mieszkańcom,

k)      troska o właściwą adaptację nowoprzybyłych mieszkańców,

l)        prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości z działalności.

 

4)      Sekcja ds. kadr i administracji:

a)      prowadzenie całokształtu spraw osobowych pracowników Domu,

b)      wykonywanie obsługi kancelaryjnej i prowadzenie sekretariatu,

c)      prowadzenie całokształtu spraw administracyjno-biurowych,

d)      prowadzenie archiwum zakładowego,

e)      prowadzenie działalności socjalno-bytowej,

f)       prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczości i analiz z prowadzonych zadań.

 

5)      Pracownik socjalny:

a)      prowadzenie całokształtu spraw osobowych mieszkańców,

b)      pomoc przy zakupach mieszkańcom ze środków depozytowych,

c)      współpraca z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, Sądem Rodzinnym, rodzinami mieszkańców, lekarzem, Kierownikiem Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego w celu zaspokojenia wszelkich potrzeb mieszkańców,

d)      uczestniczenie w adaptacji nowoprzybyłych mieszkańców,

e)      uczestniczenie w organizowaniu imprez kulturalno-rozrywkowych i turnusów rehabilitacyjnych mieszkańcom,

f)       utrzymywanie kontaktów i prowadzenie korespondencji z rodzinami mieszkańców,

g)      prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości.

 

6)      Dietetyk:

a)      odpowiadanie za prawidłowe działanie kuchni w zakresie technologii i higieny sporządzania posiłków, jakości i wagowości posiłków oraz jakości i ilości kupowanych produktów żywnościowych,

b)      opracowywanie jadłospisów i diet,

c)      sporządzanie zapotrzebowania na produkty żywnościowe,

d)      wyliczanie kosztów wyżywienia,

e)      współpraca z lekarzem Kierownikiem Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego w zakresie prawidłowości żywienia mieszkańców i ustalania diet,

f)       prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości.

 

7)      Kapelan:

a)      zaspakajanie potrzeb duchowych mieszkańców,

b)      obsługa pogrzebów zmarłych mieszkańców, zgodnie z wyznaniem i miejscowymi zwyczajami.

 

2.      Szczegółowe zadania i obowiązki na poszczególnych stanowiskach określa Dyrektor Domu.

§ 10

 

Zasady działania Domu, jako zakładu pracy, określają regulamin pracy, regulamin wynagradzania, instrukcja obiegu dokumentów oraz inne regulaminy, zarządzenia i decyzje wydawane przez Dyrektora Domu.