Potrzeby mieszkańców


Podstawową potrzebą każdego człowieka jest posiadanie domu i to nie tylko tego pod postacią miejsca zamieszkania, lecz przede wszystkim jako tzw. ogniska domowego, miejsca, w którym jest on u siebie i wśród swoich bliskich. W przypadku domów pomocy społecznej ważne jest, aby jego mieszkańcy nie czuli się, jak klienci, korzystający z usług pomocy społecznej, lecz jako pełnoprawni członkowie rodziny, czując przynależność do tej rodziny, w ramach tej przynależności mając zapewnione mieszkanie, wyżywienie, ubranie oraz zabezpieczone inne podstawowe potrzeby. Istotną sprawą jest, aby w ramach tego wieloosobowego i wielopokoleniowego domu, czuli się oni bezpiecznie wiedząc, do kogo mogą się zwrócić o udzielenie rady i pomocy w problematycznych dla nich sytuacjach. Nie mniej ważne jest, aby mieli możliwość pozytywnego wyrażania swoich głębokich pokładów uczuć, w tym także tych, związanych z potrzebą afiliacji, a także z potrzebą kochania i bycia kochanym. Równie ważne jest, aby odczuwali swoją wartość, ważność i przydatność dla całego Domu, a także by mogli jak najpełniej wyrażać posiadany przez siebie potencjał, dzięki temu jeszcze bardziej rozwijając i wzbogacając wewnętrzne zasoby, w efekcie uzyskując coraz większy wpływ na własne życie.