Majątek

Majątek – według stanu na styczeń 2020 roku

       I.       Wartość brutto  środków trwałych oraz nakłady na ich budowę, zakup i ulepszenie – 5 292 780,78 zł

        1.         Grunty – 34 173,77 zł

        2.         Budynki i budowle – 3 813 714,78 zł

        3.         Maszyny i urządzenia techniczne – 1155 748,22 zł

        4.         Środki transportu – 211 273,99 zł

        5.         Inne środki trwałe – 77 870,02 zł

 II.    Wartości niematerialne i prawne - 40 224,37 zł

     III.      Odpisy - umorzenie środków trwałych – 3 940 733,54 zł

       1.         Budynki i budowle – 2 986 358,27 zł

       2.         Maszyny i urządzenia techniczne – 685 313,90 zł

       3.         Środki transportu – 191 191,35 zł

       4.         Inne środki trwałe – 77 870,02 zł

IV.   Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

      1.     Wartości niematerialne i prawne stopniowo umorzone - 40 224.37 zł

      2.     Pozostałe środki trwałe - 575 971,57 zł

      3.     Pozostałe wartości niematerialne i prawne umorzone jednorazowo - 18.951,00 zł