Majątek

Majątek – według stanu na styczeń 2022 roku

       I.       Wartość brutto  środków trwałych oraz nakłady na ich budowę, zakup i ulepszenie – 5 332315,44 zł

        1.         Grunty – 34 173,77 zł

        2.         Budynki i budowle – 3 813 714,78 zł

        3.         Maszyny i urządzenia techniczne – 1179 172,22 zł

        4.         Środki transportu – 237 474,03 zł

        5.         Inne środki trwałe – 67 780,64 zł

 II.    Wartości niematerialne i prawne - 40 224,37 zł

     III.      Odpisy - umorzenie środków trwałych – 4 316 784,07 zł

       1.         Budynki i budowle – 3 256 670,39 zł

       2.         Maszyny i urządzenia techniczne – 859 276,74 zł

       3.         Środki transportu – 133 056,30 zł

       4.         Inne środki trwałe – 67 780,64 zł

IV.   Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

      1.     Wartości niematerialne i prawne stopniowo umorzone - 40 224.37 zł

      2.     Pozostałe środki trwałe - 591 117,95 zł

      3.     Pozostałe wartości niematerialne i prawne umorzone jednorazowo - 18.951,00 zł